กศน.อำเภอคลองท่อม

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

ข้อมูลทั่วไปอำเภอคลองท่อม

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอคลองท่อมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเขาพนม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลำทับ อำเภอวังวิเศษ และอำเภอสิเกา (จังหวัดตรัง)
ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเกาะลันตาและอำเภอเหนือคลอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอคลองท่อมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน ได้แก่
1.คลองท่อมใต้ (Khlong Thom Tai) 9 หมู่บ้าน
2.คลองท่อมเหนือ (Khlong Thom Nuea) 8 หมู่บ้าน
3.คลองพน (Khlong Phon) 14 หมู่บ้าน
4.ทรายขาว (Sai Khao) 7 หมู่บ้าน
5.ห้วยน้ำขาว (Huai Nam Khao) 10 หมู่บ้าน
6.พรุดินนา (Phru Din Na) 11 หมู่บ้าน
7.เพหลา (Phela) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอคลองท่อมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่
– เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองท่อมใต้
– เทศบาลตำบลคลองพน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองพน
– องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองท่อมใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองท่อมเหนือทั้งตำบล
– องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองพน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล
– องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยน้ำขาวทั้งตำบล
– องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุดินนาทั้งตำบล
– องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพหลาทั้งตำบล

ประวัติอำเภอคลองท่อม

อำเภอคลองท่อมก่อน พ.ศ. 2430 พื้นที่ซึ่งเป็นอำเภอคลองท่อมในปัจจุบันนี้ เป็นป่าปลายเขตแดนเมืองนครศรีธรรมราช เพิ่งแยกจากนครศรีธรรมราชมาเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในความปกครองของจังหวัดกระบี่ ประมาณ 60 ปีเศษ โดยถือเอาคลองสินปุนเป็นเขต พลเมืองส่วนมากอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล เป็นต้น

ก่อนประกาศใช้การปกครองหัวเมืองแบบเทศาภิบาล ท้องที่อำเภอคลองท่อมมีเขต
การปกครองเป็น 3 เขต เรียกว่า“แขวง” คือ แขวงคลองท่อม แขวงพรุดินนา แขวงคลองพน โดยแต่ละแขวงมีนายแขวงปกครองและดูแลป้องกันภัยให้แก่ราษฎร ได้ปกครองในเขตของตน เขตท้องที่ตามสภาพปัจจุบันดังนี้
1. แขวงคลองท่อม มีตำบลคลองท่อมใต้ คลองท่อมเหนือ ห้วยน้ำขาว นายแขวงหรือ
นายบ้าน คนสุดท้ายชื่อหมื่นรามณรงค์
2. แขวงพรุดินนา มีตำบลพรุดินนาและเพหลา นายแขวงคนสุดท้ายชื่อหลวงรามเดช
3. แขวงคลองพน มีตำบลคลองพน ทรายขาว นายแขวงคนสุดท้าย ชื่อ หลวงฤทธิธานี

ในเขตแขวงหนึ่ง ๆ มีนายอากร เจ้าหน้าที่เป็นเงินผลประโยชน์จากอากรค่านา สวน การพนัน สุรา ฝิ่น และอื่น ๆ เมื่อประมาณปี 2440 ได้เปลี่ยนการปกครองจากเดิม โดยยุบแขวงต่าง แล้วแบ่งหน่วยการปกครองเป็น หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ท้องที่สามแขวงนี้ ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นอำเภอขึ้นหนึ่งอำเภอ ชื่อว่า “อำเภอคลองพน” ที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพน ต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งในท้องที่ตำบลคลองท่อมใต้ บริเวณวัดคลองท่อมในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2448 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่ปากคลองท่อมหมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ โดยใช้ชื่อว่าที่ว่าการอำเภอคลองพน จนถึงปี พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อเป็น ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม ตามชื่อคลองจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2487 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอคลองท่อม มาตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมใต้ โดยนายเพิ่ม ศรีเทพ เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 25 ไร่ สาเหตุที่ย้ายที่ว่าการอำเภอ จากตำบลคลองพนมาตั้งที่ตำบลคลองท่อมใต้ ก็เพื่อให้ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเป็นศูนย์กลางและสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชนจากทุกตำบลในพื้นที่

ต่อมาปี 2538 นายบัญชา ถาวรานุรักษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดกระบี่ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณที่ว่าการอำเภอคลองท่อมค่อนข้างคับแคบ และตัวอาคารมีสภาพเก่าชำรุด ไม่สะดวกต่อการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะในอนาคตซึ่งความเจริญจะขยายตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยวิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้นายเฐียร บุณยเกียรติ นายอำเภอคลองท่อมขณะนั้น ประสานงานเพื่อสร้างที่ว่าการอำเภอคลองท่อมแห่งใหม่ ในที่สาธารณประโยชน์ทุ่งหนองเป็ดน้ำ ริมถนนเพชรเกษม หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้ เนื้อที่ 37 ไร่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 6,595,000 บาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540 และได้ถือ ฤกษ์มงคล วันที่ 1 พฤษภาคม 2543 เวลา 14.19 น. ประกอบพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอลองท่อม โดย ฯพณฯพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในขณะนั้นเป็นประธาน

เนื้อที่/พื้นที่

1,042.531 ตร.กม.

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป

มีฝนชุกเกือบตลอดปี ประมาณปีละ 8 เดือน

ข้อมูลการปกครอง

1. ตำบล…….7……. แห่ง
2. หมู่บ้าน….68…. แห่ง
3. เทศบาล…..2…..แห่ง
4. อบต. …….7 ……แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่
1.1 ปลูกยางพารา เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 6,371 ไร่
1.2 ปลูกปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 2,811 ไร่
1.3 ปลูกกาแฟ เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ ไร่
2.อาชีพเสริม ได้แก่
2.1 ขนมกาละแม เครื่องแกง ถั่วเคลือบโอวันติน ของกลุ่มแม่บ้านตำบลพรุดินนา
2.2 กะปิ ของกลุ่มแม่บ้านน้ำร้อน ตำบลห้วยน้ำขาว
2.3 เสื่อ ของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองท่อมใต้
2.4 ไวท์ กาแฟกึ่งสำเร็จรูป และไข่เค็มสมุนไพร ของกลุ่มแม่บ้านตำบลคลองท่อมใต้
2.5 สุราขาว กลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองพน
2.6 เสื้อสกรีนที่ระลึก กลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองท่อมเหนือ
2.7 ปลาเค็ม ปลาหมึกแห้ง กลุ่มแม่บ้านตำบลทรายขาว

ด้านสังคม

สถานศึกษา ได้แก่
1. โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ โทรศัพท์ 0 7569 9209
2. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ โทรศัพท์ 0 7569 9522 – 23
3. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา โทรศัพท์ 0 7564 1161 – 2
4. วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม โทรศัพท์ 0 7569 9130

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

1. ป่าไม้
2. ป่าชายเลน

ด้านประชากร

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 59,619 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 30,367 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 29,252 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 57.19 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม

1.ทางบก
2.ทางน้ำ
3.ทางอากาศ

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่

1. ยางพารา
2. ปาล์มน้ำมัน
3. กาแฟ

โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่

1. บริษัทไทยแมค จำกัดที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเพหลา
2. บริษัทวู๊ดเวิร์ดเคเอชั่น ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยน้ำขาว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: